Kontaktai

Contact


romuvospm@siauliai.lt

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos misija – teikti kokybišką, atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus, privalomą pradinį ir pagrindinį (pirmos dalies) ugdymą; ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį bei jo atsakomybę už savo veiksmus ir poelgius; kurti mokyklą, kurioje gera mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti. Šiaulių „Romuvos“ progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatomis, Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendruoju planu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šių dokumentų pagrindu parengtais „Romuvos“ progimnazijos nuostatais. 

„Romuvos“ progimnazija dirba pagal keturių lygmenų valdymo struktūros modelį: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėjas, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas, ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas. 

 Yra trys savivaldos organai: progimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba. Savivaldos institucijos dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius ir kitus progimnazijos veiklos klausimus. 

Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies bei pritaikytos pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos. Ugdymo procesas įgyvendinamas pagal Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius ugdymo planus. Progimnazijos mokiniams yra siūloma patraukli neformaliojo švietimo būrelių pasiūla. Mokiniams sudaromos galimybės laisvai pasirinkti užsienio kalbas. Privalomųjų dalykų sąrašas papildomas pasirenkamaisiais dalykais ir dalykų moduliais, ilgalaikiais projektais. Mokykloje sukurta komunikavimo sistema: informacija pateikiama progimnazijos interneto svetainėje www.romuvospm.lt , elektroniniame dienyne TAMO, socialiniame tinkle Facebook, žiniasklaidoje ir socialinėje žiniasklaidoje. Organizuojami susirinkimai tėvams, Tėvų dienos, individualūs pokalbiai ir pagalba. Su socialiniais progimnazijos partneriais organizuojami bendri renginiai, projektai, akcijos, vakaronės.