STEAM ugdymas Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje„STEAM ugdymo plėtra mokykloje - kiekvieno mokinio aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“

 Siekiant gerinti mokinių pasiekimus, „Romuvos“ progimnazijoje inicijuotas ir laimėtas Erasmus+ KA1 projektas „STEAM ugdymo plėtra mokykloje - kiekvieno mokinio aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“, kurio tikslas  ugdyti mokinių kūrybiškumą, techninę kūrybą, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Projekto darbo grupė,  taikant savanoriškumo principą  sukurta, iš 18 narių, turinčių skirtingą darbo patirtį. Projekto grupės nariai yra iniciatyvūs, vedantys autorinius seminarus, kuriantys mokymo(si) priemones mokiniams, jie stengiasi ugdymo procesą padaryti patrauklų, įdomų ir suprantamą įvairių gebėjimų mokiniams, nuolatos ieško naujovių. Vykdant projektą tobulinamos mokytojų ir vadovų kompetencijos STEAM srityje, vykdoma socialinių partnerių paieška ir plėtojami esami partnerystės ryšiai.  Projekto metu numatyti keturi mobilumai: kvalifikacijos tobulinimo kursai Čekijoje „Promoting STEM Education througt Teacher Training“, Graikijoje „Teaching science“, Ispanijoje „Teacher Training on STEM Education“ , Estijoje „DIGITAL STEAM“ . Mobilumo veiklose dalyvauja 17 žmonių. Projekto vykdytoja – A.Venskienė. Projekte įgytos kompetencijos sudarys sąlygas  efektyviai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliame ir neformaliame ugdyme. Numatoma įgytą patirtį paskleisti Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bendruomenėje, Šiaulių mieste ir šalyje, parengti mokymosi medžiagą ir organizuoti mokymus aktyvinant STEAM dalykų mokytojus. Projektas būtų baigtas pažangos ir kokybės tyrimu siekiant išsiaiškinti STEAM ugdymo kokybės pokytį ir įtaką siekiant aukštesnių mokymo(si) rezultatų (progimnazijos bendruomenės narių apklausa), išanalizuojami tyrimo rezultatai ir pateikiamos išvados bendruomenei 2019 m. birželio mėnesį. STEAM ugdymo plėtra progimnazijoje sudaro sąlygas pritaikyti mokymą(si) individualiems kiekvieno mokinio poreikiams, ugdo kūrybiškumą, žingeidumą, visuminį požiūrį į pasaulį. Atsirado puiki galimybė pasidalinti gerąja patirtimi su Europos šalių mokyklomis ir prisidėti prie progimnazijos vizijos tapti modernia, nuolat besimokančia, europietiška organizacija.

Projekto grupės nariai

Projekto organizavimo darbo grupės nariai: 
Progimnazijos direktorė S.Prazauskienė 
Direktorės pavaduotoja ugdymui L.Senkuvienė
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja E.Puzarienė
Projekto koordinatorė technologijų vyresn. mokytoja A.Venskienė 
IT mokytoja metodininkė R.Nemanienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Laucienė
PUG mokytoja metodininkė A. Urbonė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Miškūnienė  
Matematikos mokytoja metodininkė E. Motiejūnienė
Chemijos vyresn. mokytoja G. Stankevičienė
Anglų k. vyresn. mokytoja M. Gaurilčikienė 
Anglų k. mokytoja metodininkė Ž. Bareikienė
Anglų k. vyresn. mokytoja T. Pocė 
Anglų k. mokytoja metodininkė G. Petrušienė  
PUG mokytoja  E. Steponaitienė